Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia
Odsłony: 8795

Zapraszam na XXXI Sesję Rady Gminy Żelechlinek, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2016 roku (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzednich obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2016.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2016 - 2021.
6. Przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Żelechlinek na 2017 rok oraz w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Żelechlinek.
7. Odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy Żelechlinek na temat projektu budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2017.
9. Przeczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żelechlinek.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2017 - 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości na czas do 3 lat, gdzie przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na którą wcześniej zawierane były umowy.
12. Informacja Wójta o pracy między Sesjami Rady Gminy Żelechlinek.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/Mirosława Pasik