Zaproszenie do składania ofert

Zamówienie do 30 000 EURO

Gmina Żelechlinek zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania
pn. „Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku na budynek administracyjny
w Żelechlinku”

 1. Termin złożenia oferty:

Do dnia 30.03.2016 r. do godziny 11.00

2. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy w Żelechlinku ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek,
pokój nr 2 - Sekretariat

3. Sposób złożenia oferty:

Pisemnie na adres wskazany w pkt 2 lub mailowo (podpisany skan oferty) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej w skład której wchodzi:

 1. projekt budowlany – projekt musi obejmować wszystkie niezbędne branże
  i uzgodnienia do prawidłowej realizacji inwestycji;
 2. dokumentacja kosztorysowa – kosztorys inwestorski, przedmiar robót;
 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót obejmująca wszystkie branże opisująca
  w sposób szczegółowy zasady wykonania i odbioru robót;
 4. dokumentacja projektowa musi być wykonana w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej;
 5. dokumentacja nie może zawierać wskazań na konkretnych producentów (nazw) zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Wykonawca musi również w imieniu Zamawiającego uzyskać pozwolenie na budowę

Lokalizacja inwestycji: Żelechlinek, działki nr ew. gr. 386/3 i 575.

 

Istniejący budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z poddaszem nieużytkowym wyłączony
z eksploatacji o następujących parametrach:

 • powierzchnia zabudowy –           97,5m2,
 • powierzchnia użytkowa -       około   80,0m2,
 • kubatura                         -  około 380,0m3.

Dobudowa będzie polegała na dostawieniu sali spotkań o powierzchni około 90,0m2 wraz
z wiatrołapem, holem i szatnią.

Przebudowa istniejącego budynku będzie polegała na:

 • rozebraniu istniejącej sionki,
 • rozebraniu istniejącej więźby dachowej drewnianej i wykonanie nowej,
 • adaptacji istniejącej powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na zaplecze sanitarne, administracyjne i socjalne,
 • wykonaniu nowych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych – wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej i elektrycznej,
 • wykonaniu przyłączy – wodociągowego i kanalizacyjnego,.

Zadanie inwestycyjne obejmie również zagospodarowanie terenu wokół projektowanego przedsięwzięcia na powierzchni o powierzchni około 1500m2, polegające między innymi na wykonaniu dojść i dojazdów, zjazdu z drogi publicznej, miejsc parkingowych, ogrodzenia, nasadzeń drzew i krzewów, wysianiu trawy itp.

5. Wymagany termin realizacji:

Do dnia 31.07.2016r.

6. Kryterium wyboru oferty:

Cena – 100%

Ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 30 marca 2016 r. po godz. 11:00 w Urzędzie Gminy
w Żelechlinku, ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo, spełniającą wszystkie warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyborze oferty telefonicznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania powodu.

7. Wykonawca składa następujące dokumenty:

      1) formularz ofertowy według załączonego wzoru;

      2) oświadczenie według załączonego wzoru;

      3) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy skład aktualny odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty;